Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie pytanie jednego z czytelników, brzmi ono następująco:

Witam, zostałem oskarżony o przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało najwyższy wynik 0,26 mg/l. Z tego co mi wiadomo, jest to niewielkie stężenie, czytałem, że jest coś takiego jak niepewność pomiaru alkomatu, jaki to ma wpływ na moją sytuację? Proszę o pomoc”

Odpowiadając na powyższe pytanie w pierwszej kolejności zauważyć należy, że stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l w wydychanym powietrzu. Przy stężeniu alkoholu na poziomie od 0,10 do 0,25 mg/l mamy natomiast do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu.

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, bowiem sprawca, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu poniesie odpowiedzialność karną za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. natomiast w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sprawca popełnia już przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k.

W praktyce, przy wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, który jak można zauważyć jest wynikiem „granicznym” między wykroczeniem a przestępstwem, na znaczeniu przybiera kwestia tzw. niepewności pomiarowej alkomatu.

Zauważyć bowiem należy, iż każde urządzenie używane przez Policję do badania stanu trzeźwości kierujących, obarczone jest pewnym błędem, który wpływa na wynik tego badania.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia.

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi +/- 0,01 mg/l, (np. Alco-Sensor IV)

Uwzględnienie niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

Przykładowo, jeśli alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik badania trzeźwości 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0,25 mg/l;

 • 0,26 mg/l;

 • 0,27 mg/l

Zauważyć należy, że każda ze wskazanych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i zakładając, że od badanego nie pobrano próbki krwi – nie ma możliwości, aby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych poziomów stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W tym miejscu podkreślić jednak należy, że w prawie karnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, co oznacza, że Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości oskarżonego Sąd powinien uwzględnić niepewność pomiarową alkomatu poprzez odjęcie od wyniku badania alkomatem wartości niepewności pomiarowej 0,01 mg/l.

W kontekście podanego powyżej przykładu przy wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oznacza to, że Sąd powinien przyjąć, iż rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,25 mg/l.

Takie ustalenie pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne– mając bowiem na uwadze fakt, iż odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od stężenia 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przyjęcie, iż przy uwzględnieniu niepewności pomiarowej urządzenia rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wyniosło nie 0,26 mg/l lecz 0,25 mg/l skutkować powinno zmianą kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu tj. art. 87 § 1 k.w.

Nawiązując w tym miejscu do pytania czytelnika, o to jakie czynności procesowe należałoby podjąć w sytuacji, gdy najwyższy wynik badania stanu trzeźwości wyniósł 0,26 mg/l wskazać należy, iż w takim przypadku zasadnym jest złożenie wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu na okoliczność ustalenia wartości niepewności pomiarowej urządzenia użytego do badania stanu trzeźwości oskarżonego. Ponadto oskarżony powinien skierować do Sądu wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zwrot prawa jazdy kat. C i C+E w przypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na kat. B prawa jazdy

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

Witam, zostałem skazany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Pierwszy raz życiu popełniłem przestępstwo. Najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0,31 mg/l. Udało mi się przekonać Sąd do orzeczenia zakazu tylko na kategorię B. Sąd zgodził się na odstąpienie od orzeczenia zakazu na kategorię C i E, ponieważ jestem zawodowym kierowcą i jestem jedynym żywicielem rodziny. Po tym jak wyrok uprawomocnił się, poszedłem do wydziału komunikacji po zwrot dokumentu prawa jazdy z kategorią C i C+E. Ku mojemu zdziwieniu wydział komunikacji odmówił mi wydania prawa jazdy powołując się na jakieś przepisy. Czy dobrze zrobiłem poddając się dobrowolnie karze i czy wydział komunikacji ma rację?

Odpowiadając na pytanie czytelnika, czy wydział komunikacji miał prawo do odmowy wydania dokumentu prawa jazdy C i E, w sytuacji gdy Sąd orzekł jedynie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B prawa jazy, należy wskazać, iż decyzja wydziału komunikacji jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a dokładniej z Ustawą z dnia 15 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

Co więcej, zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu: przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:

2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

Dlatego też w trakcie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B, wydział komunikacji na podstawie ustawy o kierujących pojazdami, nie zwróci dokumentu prawa jazdy z kat. C i C+E. Dopiero po upływie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, do których uprawnia kat. B prawa jazdy (w przypadku wydania wyroku skazującego od 3 do 15 lat), wydział komunikacji będzie mógł zwrócić dokument prawa jazdy.

W opisanym przykładzie czytelnik mógł zamiast złożenia do Sądu wniosku o dobrowolne poddanie się karze a trybie art. 387 § 1 k.p.k., złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Szczególnie, iż dotychczas był osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie oraz stopień nietrzeźwości nie był wysoki. Oczywiście Sąd ocenia każdą sprawę indywidualne, badając szczegółowo wszystkie okoliczności występujące w sprawie. Jeżeli Sąd uzna, że stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa był nieznaczny, może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego z art. 66 k.k..

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., jednakże z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa oraz okoliczności dotyczące popełnionego czynu odstępuje od wydania wyroku skazującego.

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat, bądź może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Gdyby Sąd w opisanej przez czytelnika sprawie wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne i orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku, wówczas czytelnik, po upływie orzeczonego zakazu mógłby odebrać dokument prawa jazdy, bez konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: + 48 697 053 659 lub +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kto może dokonać kontroli trzeźwości na drodze?

Do napisania poniższego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

jakiś czas temu zostałem zatrzymany do kontroli przez Straż Graniczną, po okazaniu dokumentów chcieli mnie przebadać na obecność alkoholu w wydychanym powietrzy alkomatem podręcznym, czy mają do tego prawo?”

Mając na uwadze powyższe pytanie, należy wskazać, że podmioty mogące przeprowadzić kontrolę trzeźwości wykazane są w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Na mocy tej ustawy prawo do dokonywania kontroli trzeźwości ma:

 • Policja;

 • Żandarmeria Wojskowa oraz wojskowe organy porządkowe – w odniesieniu do kierujących pojazdami sił zbrojnych;

 • Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;

 • Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz funkcjonariusze organów celnych.

1. Policja.

Funkcjonariusze Policji mogą żądać poddaniu się badaniu kierującego pojazdem w zasadzie w każdym przypadku zarówno w przypadku rutynowej kontroli trzeźwości kierowców, w przypadku zatrzymania kierującego spowodowanego naruszeniem przepisów, czy w szczególności jeżeli był uczestnikiem kolizji czy wypadku.

Wynika to z art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:

3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2. Żandarmeria Wojskowa oraz wojskowe organy porządkowe – w odniesieniu do kierujących pojazdami sił zbrojnych.

Jeżeli chodzi o służby wojskowe, to mogą one dokonać kontroli kierujących pojazdami wojskowymi, lub żołnierzy którzy pełnią czynną służbę wojskową a kierują pojazdami innymi niż należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Wynika to z art. 129 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że

4. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia policjantów określone w ust. 2.

3. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Inspekcja Transportu Drogowego może przeprowadzać kontrole tak jak funkcjonariusze Policji np. w przypadku zatrzymania kierującego pojazdem poruszającego się samochodem ciężarowym lub innego kierującego co do którego istnieje uzasadniające podejrzenie, że kieruje pod wpływem alkoholu.

Wynika to z art. 129a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że:

2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują uprawnienia określone w art. 129 ust. 1 i 2, w tym również wobec właściciela lub posiadacza pojazdu.

4. Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz funkcjonariusze organów celnych.

Uprawnienie do przeprowadzenia badania stanu trzeźwości przysługuje także, Straży Granicznej oraz funkcjonariuszom organów celnych, którzy mogą jej dokonać podobnie jak funkcjonariusze policji.

Wynika to z art. 129 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że:

4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5 i 7–12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1.

Należy dodać, że strażnicy gminni (miejscy) oraz funkcjonariusze Straży Parku nie posiadają uprawnień do dokonywania badań trzeźwości. Jednakże muszą wezwać funkcjonariuszy Policji, którzy są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli i do momentu ich przyjazdu uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że kierują pojazdem pod wpływem alkoholu. Wynika to z art. 129f ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi o tym, że:

Strażnicy straży gminnych (miejskich), strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku w związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego są obowiązani do czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Wobec powyższego należy wskazać, że wymienione służby mają obowiązek uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Podsumowując należy wskazać, że badania trzeźwości mogą dokonać funkcjonariusze:

 • Policji

 • Straży Granicznej

 • Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego

 • Organów celnych

oraz Żandarmeria Wojskowa w odniesieniu do w odniesieniu do kierujących pojazdami sił zbrojnych.

Badaniom na ustalenie zawartości alkoholu w organizmie mogą zostać poddani kierujący pojazdami, a także inni uczestnicy ruchu, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że popełnili przestępstwo lub wykroczenie będąc pod wpływem alkoholu (co najmniej w stanie po spożyciu). Badaniom trzeźwości mogą ponadto zostać poddane osoby, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem np. zamienić się miejscami wynika to z art. 129 ust 2 pkt 3 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym który mówi o tym, że Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do: żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Adrian Kossak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak należy przeliczać mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile alkoholu we krwi kierującego samochodem?

Do napisania niniejszego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:

Witam, bardzo proszę o pomoc, Policja w dniu dzisiejszym zatrzymała mojego męża do rutynowej kontroli trzeźwości, został zbadany alkomatem na zawartość alkoholu, i alkomat wykazał 0,8 i 0,75, tylko mąż nie wie czy to jest wynik w promilach czy w mg/l. Mąż ma za kilka dni przesłuchanie i nie wie jakiej kary może się spodziewać, bardzo proszę o informację czy alkomat pokazuje wynik w mg/l czy promilach oraz jak przelicza się mg/l, gdyż znalazłam w internecie sprzeczne informacje.

Na wstępie należy wskazać, iż Policja, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, organy służb celnych, a w przypadku żołnierzy żandarmeria wojskowa może przeprowadzić badanie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, urządzeniami przeznaczonymi do tego celu.

Do badania trzeźwości kierujących pojazdami Policja używa najczęściej dwóch rodzajów alkomatów:

 • Alco-Sensor IV – podręczny analizator wydechu

 • Alkometr A 2.0 – stacjonarny analizator wydechu

To dwa powszechnie używane przez Policję alkomaty służące do badania trzeźwości kierujących pojazdami, których wyniki są dowodem w sprawach karnych o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu.

Obydwa alkomaty: Alco-Sensor IV i Alkometr A 2.0 są wyposażone w drukarkę, która drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości. Wydruki te Policjant dołącza do protokołu badania trzeźwości. Dokument ten znajduje się w aktach sprawy karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Urządzenia przenoście najczęściej podają wynik w mg/l, natomiast urządzenia stacjonarne mogą wskazać alkohol w mg/l oraz ‰ (promilach) w zależności od modelu i kategorii urządzenia.

Funkcjonariusz, po dokonaniu badania wpisuje do protokołu kontroli wynik badania zazwyczaj w takim protokole wskazywany jest wynik w mg/l.

Jak przelicza się mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu na promile ?

Przelicznik mg/l na promile: 1 mg/l = 2,1 ‰ (promila)

czyli wartość w mg/l trzeba pomnożyć przez 2.1 aby otrzymać promile

np. 0,25 mg/l x 2.1 = 0,525 promila

Należy wskazać, że Sąd rozpoznający daną sprawę, bierze pod uwagę wyniki jakie podaje urządzenie, którym została przebadana osoba, jeżeli urządzenie podało wynik w promilach to Sąd rozpoznający sprawę korzysta z promili, a jeżeli wynik badania trzeźwości został podany w mg/l, to wówczas Sąd posługuje się tą jednostką.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Adrian Kossak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wygląda prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu Alkometra A 2.0.?

Do napisania poniższego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

zostałem zatrzymany przez Policję. Funkcjonariusze stwierdzili, że mają podejrzenie co do mojego stanu trzeźwości, nie mieli przy sobie podręcznego alkomatu i zabrali mnie na komisariat. Zostałem tam przebadany dużym alkomatem chyba Alkometr A 2.0. Jak powinno wyglądać prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy? ponieważ mam wątpliwości co do przebiegu badania a uzyskałem wynik 0,14 mg/l”

Alkometr A2.0 przeznaczony jest do automatycznego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to urządzenie stacjonarno-przenośnym. Może być używany w pomieszczeniach zamkniętych, jak również w samochodach. Alkometr A 2.0 jest dowodowym analizatorem wydechu.

Należy wskazać, że prawidłowe badanie poziomu alkoholu u kierującego pojazdem powinno być przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r.

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Tylko takie badanie kierującego pojazdem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które spełnia wymagania wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Zasadach przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Instrukcji obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Każde urządzenie elektroniczne, które jest używane do badania kierującego pojazdem powinno mieć:

a) książkę dowodowego analizatora wydechu,

b) instrukcję obsługi,

c) świadectwo wzorcowania (wcześniej – kalibracji, legalizacji, legalizacji ponownej),

d) rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 496 komendanta głównego Policji.

Funkcjonariusze obsługujący urządzenia elektroniczne są zobowiązani do ścisłego przestrzegania warunków eksploatacji określonych w instrukcjach fabrycznych oraz zalecanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych dla danego typu urządzenia.

Alkometr A 2.0 posiada rozwiązania i zabezpieczenia konstrukcyjne gwarantujące wysoką swoistość, dokładność i precyzję pomiaru.

W związku z tym wynik badania uzyskanego za pomocą Alkometru A 2.0 jest wiarygodny dla celów sądowych, pod warunkiem że:

1. przeprowadzono i zaprotokołowano co najmniej dwa pomiary

2. pomiędzy pomiarami nie zaistniała znaczna rozbieżność w stężeniu alkoholu

3. analizator posiada ważne świadectwo legalizacji.

W przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem Alkometr A 2.0 i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm³ należy po około 15 minutach dokonać drugiego pomiaru. Jeżeli różnica między pomiarami, przy stężeniu 0,50 mg/l , jest większa niż 0,05 mg/l, a przy stężeniu przekraczającym 0,5 mg/l większa niż 10% wartości wyższego wyniku, należy wykonać i zaprotokołować trzeci oraz ew. czwarty pomiar.

Jeżeli uzyskane wyniki nie są spójne należy dokonać pobrania próby krwi. Wynika to z Zalecenia opracowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych i zatwierdzonego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w dniu 26 listopada 2004 r.

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie w swoich postanowieniach zawartych w Kryteriach i zasadach opiniowania w sprawach alkoholowych jednoznacznie uzasadnia potrzebę przeprowadzenia niezwłocznego dwukrotnego badania w celu wyeliminowania ewentualnej niesprawności urządzenia, o której może wskazywać duża rozpiętość wyników uzyskanych między dwoma niezwłocznie przeprowadzonymi badaniami. Dlatego też pamiętając o ustawowej definicji stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości, jak też wynikających konsekwencjach kierowania pojazdem w obu sytuacjach, należy zauważyć, w kwestii niezwłocznie przeprowadzonego drugiego badania w praktyce może mieć to ogromnie negatywny wpływ na prawidłową kwalifikację zarzucanego czynu.

Ważne jest by osoba badana przez ok 15 minut przed wykonaniem pomiaru nie piła jakichkolwiek napojów i nie spożywała posiłków oraz nie paliła tytoniu.

Objętość wydechu przy badaniu dowodowym analizatorem wydechu powinna wynosić co najmniej 1,5 dm3 a czas wydechu co najmniej 3 sekundy. Należy dodać, że jeżeli objętość wydechu nie wynosi 1,5 dm3 lub czas wydechu nie wynosi 3 sekundy to takie badanie nie może stanowić dowodu.

Prawidłowe badanie osoby kierującej samochodem w celu ustalenia stanu trzeźwości lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu jest traktowane jako dowód w sprawie zarówno o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości jak i o wykroczenie.

Kierujący pojazdem mechanicznym, który ma zostać przebadany na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu powinien zwrócić uwagę na to, żeby minimum 15 minut przed takim badaniem nie spożywać jakichkolwiek posiłków, pić napojów czy palić papierosów ponieważ może mieć to wpływ na wynik badania alkomatem. Należy dodać, że tylko badanie, które zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy tzn. taki w którym wielkość wydechu wynosi 1,5 dm3 a czas wydechu wynosi 3 sekundy, może być dowodem w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Adrian Kossak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wygląda prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu alkomatu Alco-Sensor IV?

Do napisania poniższego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

zostałem przebadany przez Policję podręcznym alkomatem, chyba Alco-Sensor IV, badania były przeprowadzane co ok 2 minuty czy tak można, jak powinno wyglądać prawidłowe badanie alkomatem podręcznym Alco-Sensor IV”

W celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, stosuje się najczęściej następujące urządzenia elektroniczne, znajdujące się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych zarówno Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego czy Żandarmerii Wojskowej:

a) działające na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni (Alkometr A 2.0, Alcomat, Alcotest 7110),

b) działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu (Alcotest 7410, Alcotest 7410 plus RS, Alco-Sensor IV, Alcometer SD-400 oraz AlcoQuant 3020)29,

c) wyposażone w detektor półprzewodnikowy (Alert J4X oraz obecnie bardzo popularne urządzenie bez ustnika AlcoBlow.

Alkomat Alkosensor IV jest profesjonalnym urządzeniem stosowanym przez policję, instytucje i zakłady pracy. Posiada pozytywny atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, pozytywną opinię Komendy Głównej Policji w Warszawie, a także został zatwierdzony przez Główny Urząd Miar. Alkomat może współpracować zarówno z drukarką jak i z komputerem.

Można nim wykonać 2 rodzaje testów:

 • automatyczny – gdy badany jest w stanie swobodnie wydmuchnąć 1,5 l powietrza,

 • manualny – gdy badany nie jest w stanie wydmuchnąć określonej ilości powietrza.

Badanie polega na elektrochemicznym utlenianiu alkoholu w wydychanym powietrzu, które zachodzi na kontrolowanym potencjale elektrody. Zmiany napięcia i natężenia towarzyszące procesowi elektrochemicznemu są mierzone, a natężenia są proporcjonalne do stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Po zamontowaniu ustnika pierwsza wyświetlana na ekranie urządzenia informacja to temperatura, następnie urządzenie samoczynnie się zeruje, pobierając próbę powietrza z otoczenia oraz przygotowuje się do testu. W przypadku, kiedy temperatura urządzenia wykracza poza deklarowany przez producenta zakres, następuje blokada uniemożliwiająca pomiar. Chwilowe umieszczenie urządzenia w odpowiedniej temperaturze przywraca jego zdolność do badań.

Należy wskazać, że prawidłowe badanie poziomu alkoholu u kierującego pojazdem powinno być przeprowadzone zgodnie z:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r.

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem

Tylko takie badanie kierującego pojazdem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które spełnia wymagania wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Zasadach przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Instrukcji obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości jest wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Dodatkowo każde urządzenie elektroniczne powinno mieć:

a) książkę dowodowego analizatora wydechu,

b) instrukcję obsługi,

c) świadectwo wzorcowania (wcześniej – kalibracji, legalizacji, legalizacji ponownej),

d) rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 496 komendanta głównego Policji.

Należy pamiętać, że świadectwo wzorcowania jest ważne przez 6 miesięcy, niezależnie od ilości wykonanych pomiarów. Na świadectwie wzorcowania jest wskazany kolejny termin wzorcowania urządzenia.

Uwierzytelnioną kopię świadectwa wzorcowania funkcjonariusz dokonujący badania przekazuje na żądanie organu orzekającego, powinien je również mieć w czasie pełnienia służby z wykorzystaniem urządzenia i okazać na prośbę badanego.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami policjanci przy badaniu kierującego alkomatem Alco-Sensor IV powinni przestrzegać poniższych zasad:

 • przypadku dokonania pierwszego pomiaru urządzeniem Alco-Sensor IV i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm³ należy dokonać drugiego pomiaru po upływie 15 min.

 • W przypadku uzyskania w pomiarach wyników: w pierwszym pomiarze – równego lub większego od 0,1 mg/dm³, a w drugim – 0,00 mg/dm³ należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm³, nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.

 • W przypadku uzyskania w pierwszym pomiarze wyniku równego lub większego od 0,1 mg/dm³, a w drugim – wyniku ponad 0,00 mg/dm³, ale poniżej 0,1 mg/dm³ należy niezwłocznie dokonać trzeciego pomiaru tym samym urządzeniem. Gdy wynik trzeciego pomiaru wyniesie 0,00 mg/dm³ lub powyżej 0,00 mg/dm³, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że badany w chwili kierowania pojazdem znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.

Objętość wydechu przy badaniu dowodowym analizatorem wydechu powinna wynosić co najmniej 1,5 dm3, a czas wydechu co najmniej 3 sekundy.

Należy dodać, że jeżeli objętość wydechu nie wynosi 1,5 dm3 lub czas wydechu nie wynosi 3 sekundy to takie badanie nie może stanowić dowodu.

Wynik badania urządzeniem działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu należy zweryfikować badaniem urządzeniem Alkometr A 2.0, jeżeli:

1) zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego,

2) badany żąda takiego badania.

Badania Alco-Sensorem IV nie należy przeprowadzać:

a) przed upływem 15 min od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego,

b) bez ustnika (z wyjątkiem, jeśli ma taką funkcję), (ustnik jednorazowego użytku podlega wymianie przed przeprowadzeniem pomiaru, opakowanie fabryczne ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej).

Ważne jest by osoba badana przez ok 15 minut przed wykonaniem pomiaru nie piła jakichkolwiek napojów i nie spożywała posiłków oraz nie paliła tytoniu.

Na wydrukach z badania alkomatem znajdują się informacje pozwalające na sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia przez Policję badania trzeźwości kierującego samochodem. Oto one:

 • nazwa, model i numer seryjny alkomatu użytego do badania trzeźwości

 • data ostatniego wzorcowania alkomatu

 • kontrola czystości testu

 • wielkość (objętość) wydechu i czas wydechu (dotyczy alkomatów podręcznych, takich jak Alco-Sensor IV) oraz rodzaj (tryb) przeprowadzonego badania (automatyczny lub manualny)

 • data badania trzeźwości alkomatem

 • wynik badania trzeźwości alkomatem

 • dane badanego

Każda z wymienionych wyżej informacji zamieszczonych na wydruku badania trzeźwości alkomatem ma istotne znaczenie w postępowaniu karnym o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Prawidłowe badanie osoby kierującej samochodem w celu ustalenia stanu trzeźwości lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu jest traktowane jako dowód w sprawie zarówno o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości jak i o wykroczenie.

Dlatego każdorazowo należy zwracać uwagę, czy bezpośrednio przed wykonanym badaniem nie spożywaliśmy posiłków, lub paliliśmy papierosów ponieważ może to mieć odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonej kontroli. Jeżeli funkcjonariusz zatrzyma nas bezpośrednio po spożyciu posiłku czy paleniu papierosów należy go o tym uprzedzić. Prawidłowe badanie może być wykonane dopiero po upływie 15 minut od spożycia.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Adrian Kossak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 4 komentarzy

Jak wygląda prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu AlcoBlow?

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie częste pytania, które dostaję od czytelników bloga na temat alkomatu AlcoBlow, co to jest za alkomat, na jakich zasadach działa i czy może być dowodem w sprawie karnej o przestępstwo czy wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Na wstępie należy wskazać, iż alkomat AlcoBlow jest jednym z najczęściej używanych przez organy uprawnione do kontroli trzeźwości kierowców alkomatów przesiewowych. Tester ten służy do wykonywania szybkich pomiarów bez ustnika, np. kontroli kierowców przez policję na światłach. Za pomocą wskaźników LED informuje w sposób jednoznaczny, czy w wydychanym powietrzu znajduje się alkohol czy nie. Urządzenie może pracować w przedziale temperatur od -5 do 40 stopni Celsjusza.

Należy wskazać, że elektrochemiczny mikroczujnik nie reaguje na aceton, metan, pary farb czy inne substancje. Powyższe oznacza, że jeżeli w pobliżu dokonywania pomiaru unoszą się opary jednej z wymienionych wyżej substancji to nie wpłynie to na wynik badania kierującego pojazdem.

Z uwagi na działanie urządzenia, kontroli trzeźwości można dokonywać w dówch trybach pracy:

aktywny – kiedy badana osoba za pomocą odpowiednio silnego wydechu uruchamia układ pobierania powietrza,

pasywny – stosowany w momencie, kiedy badana osoba nie może lub nie chce dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza lub gdy chcemy sprawdzić zawartość pojemników na obecność alkoholu.

Urządzenie AlcoBlow, to urządzenie działające bez ustnika a wynik pomiaru sygnalizowany jest zaświeceniem się jednego z trzech wskaźników LED (zielony, żółty, czerwony).

Trójkolorowy wskaźnik LED sygnalizuje:

 • kolor zielony – od 0,00 do 0,05‰,

 • kolor żółty – od 0,06 do 0,20‰,

 • kolor czerwony – powyżej 0,21‰.

Należy wskazać, iż urządzenie AlcoBlow służy wyłącznie do wstępnej analizy ilościowo-orientacyjnej. W razie gdy w przeprowadzonym za jego pomocą pomiarze uzyskano wynik pon ad 0,00 mg/l, należy przeprowadzić badanie urządzeniem działającym na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni np. Alcometr A 2.0, więcej na ten temat w artykule Jak wygląda prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu Alkometra A 2.0.? lub działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu np. Alco-Sensor IV, więcej na ten temat w artykule Jak wygląda prawidłowe badanie trzeźwości kierowcy przy użyciu alkomatu Alco-Sensor IV?

Ustalenie zawartości alkoholu w organizmie uczestnika wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny, może być dokonane wyłącznie urządzeniem działającym na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni lub działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu.

Badania AlcoBlow nie należy przeprowadzać przed upływem 15 min od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego.

Prawidłowe badanie osoby kierującej samochodem w celu ustalenia stanu trzeźwości lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu jest traktowane jako dowód w sprawie zarówno o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości jak i o wykroczenie.

Dlatego też każdorazowo należy zwracać uwagę, czy bezpośrednio przed wykonanym badaniem nie spożywaliśmy posiłków, lub paliliśmy papierosów ponieważ może to mieć odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonej kontroli. Jeżeli funkcjonariusz zatrzyma nas bezpośrednio po spożyciu posiłku czy paleniu papierosów należy go o tym uprzedzić. Prawidłowe badanie może być wykonane dopiero po upływie 15 minut od spożycia.

Podsumowując należy wskazać, że urządzenie AlcoBlow jest urządzeniem przesiewowym, które służy jedynie do badania wstępnego. Jeżeli urządzenie wykaże obecność alkoholu w wydychanym powietrzu konieczne jest przeprowadzenie badania urządzeniami Alco-Sensor IV lub Alcometr A 2.0. ponieważ, tylko wyniki badań z tych urządzeń mogą stanowić wiarygodny dowód w procesie karnym, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Adrian Kossak

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu można popełnić nieumyślnie?

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:

Panie Mecenasie, mam duży problem. W dniu 3 maja 2014 roku zbadałem się przed jazdą samochodem własnym alkomatem i uzyskałem wynik 0,00 mg/l alkoholu. Zaznaczam, że było to nowe i drogie urządzenie (kosztowało około 600 zł). Następnie, będąc spokojnym o swój stan wsiadłem do samochodu i przejechałem kawałek. Alkohol piłem wieczorem poprzedniego dnia, nie czułem w ogóle jego wpływu, byłem trzeźwy jak niemowlak. Po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymała mnie Policja i poddała badaniem alkomatem. Okazało się, że w moim organizmie znajduje się 0,12 mg/l alkoholu. Policjanci zatrzymali mi prawo jazdy i powiedzieli, że skierują sprawę do Sądu. Nie wiem co mam zrobić, prawo jazdy jest mi bardzo potrzebne do pracy. Czy popełniłem wykroczenie? Przecież nie wiedziałem, że mogę znajdować się w stanie po użyciu alkoholu?

Zagadnienia jest bardzo ciekawe z punktu widzenia prawnika. Żeby odpowiedzieć na takie pytanie należy przede wszystkim ustalić, czy wykroczenie można popełnić umyślnie czy również nieumyślnie. Przypominam, że przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. można popełnić tylko umyślnie, a zgodnie z art. 9 § 1 k.k. umyślność obejmuje dwa przypadki:

 • kierujący pojazdem wie, tzn. jest świadomy tego, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, a więc stężenie alkoholu w jego organizmie przekracza 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • kierujący pojazdem nie wie (tzn. nie ma pewności), ale podejrzewa, że znajduje się w stanie nietrzeźwości i się na to godzi.

W odróżnieniu od regulacji dotyczącej przestępstw, wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie jak i nieumyślnie. Zgodnie z art. 5 k.w. w zw. z art. 87 § 1 k.w. wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Oznacza to, że za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. odpowiada nie tylko ta osoba, która wiedziała, że prowadzi samochód znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub się na to godziła, ale także ta, która powinna zdawać sobie sprawę, że wsiadając za kierownicę samochodu popełnia wykroczenie. W teorii autor pytania może więc odpowiadać za jazdę po użyciu alkoholu nawet jeśli dopuścił się tego nieumyślnie.

W praktyce natomiast, moim zdaniem, autor zapytania nie powinien odpowiadać za zarzucane mu wykroczenie, ponieważ nie sposób mu zarzucić winę chociażby nieumyślną. Był on pewien, że jego własne urządzenie, które kupił niedawno  jest sprawne i pokazuje rzeczywiste stężenie alkoholu w organizmie, szczególnie jeśli wskazuje wynik zerowy. Przy tak minimalnych wartościach jak 0,12 mg/l zdrowy człowiek czuje się zupełnie trzeźwy, w ogóle nie odczuwając wpływu alkoholu na swój organizm. Nie można oczekiwać od osoby nie będącej ekspertem w zakresie toksykologii, że oceni, iż nieduża ilość alkoholu wypita poprzedniego dnia w dalszym ciągu nie została wyeliminowana z jego organizmu, szczególnie jeśli potwierdzi swoje przypuszczenia poprzez zbadanie się alkomatem.

Na zakończenie tematu chciałbym dodać, że moim zdaniem, każdorazowo w wypadku stwierdzenia nieumyślnego prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu w pełni uzasadnione jest odstąpienie od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów, na podstawie art. 39 § 1 k.w. Osoba, która zupełnie incydentalnie wsiadła za kierownicę samochodu w przekonaniu, że nie znajduje się w stanie po użyciu alkoholu nie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, a nałożenie na nią kary grzywny powinno uczulić ukaranego, że alkohol może znajdować się w jego organizmie jeszcze wiele godzin po jego wypiciu, nawet w przypadku gdy czuje on się zupełnie trzeźwy.

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Marciniak

 

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Prowadzenie skutera w stanie nietrzeźwości – przestępstwo czy wykroczenie?

Do napisania artykułu zainspirował mnie następujący mail od czytelnika:

Jestem właścicielem skutera o pojemności silnika 0,49 dm3. Rankiem po imprezie, która odbyła się poprzedniego wieczoru wsiadłem na skuter i zacząłem podróż. Po pewnym czasie zatrzymał mnie do kontroli patrol Policji i poddał mnie badaniu alkomatem. W trakcie badania okazało się, że znajdowałem się w stanie nietrzeźwości. Wcześniej jako przezorny człowiek sprawdziłem, co mi grozi za jazdę skuterem po alkoholu. W dowodzie rejestracyjnym skutera mam wpisane, że mój pojazd jest motorowerem. W kodeksie drogowym przeczytałem natomiast, że motorower o tak małej pojemności silnika nie jest pojazdem mechanicznym, a więc jest traktowany jak rower. Policjanci natomiast nastraszyli mnie, że będę odpowiadał jak za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu. Gdybym wiedział, że mogę popełnić przestępstwo nigdy nie wsiadłbym na mój skuter. Nie wiem co mam o tym myśleć? Popełniłem przestępstwo czy wykroczenie?

Z opisanej sytuacji wynika ciekawy problem prawniczy, a mianowicie, czy można w tym wypadku mówić o umyślności po stronie kierowcy skutera? Przypominam, że przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości można popełnić tylko w sposób umyślny, a w przypadku wykazania nieumyślności sprawcę należy uniewinnić.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czy w rozumieniu polskiego prawa skuter jest pojazdem mechanicznym. Co ciekawe, w polskim ustawodawstwie w ogóle nie występuje pojęcie skutera. Wydziały Komunikacji, które dokonują rejestracji tych pojazdów kwalifikują je jako motorowery. Jak słusznie zauważył autor pytania, ustawa – Prawo o ruchu drogowym stanowi, że motorower wyposażony w pomocniczy silnik spalinowy bądź elektryczny o pojemności nie przekraczającej 50 cm3 nie jest pojazdem mechanicznym.

Od 9 listopada 2013 roku prowadzenie pojazdu niemechanicznego (np. motoroweru) nie jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem. Nie ma tutaj znaczenia stężenie alkoholu zmierzone u kierowcy. Tak więc za jazdę w stanie nietrzeźwości klasycznym motorowerem, którego silnik ma charakter pomocniczy nie można skazać kierowcy motoroweru za przestępstwo i orzec wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów.

Problem polega na tym, że w rozumieniu prawa karnego skuter jest pojazdem mechanicznym i prowadzenie go w stanie nietrzeźwości traktowane jest tak samo jak jazda w tym stanie samochodem, a więc osoba prowadząca w stanie nietrzeźwości skuter popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Sąd Najwyższy stoi bowiem na stanowisku, że w przypadku skutera jego silnik nie pełni funkcji pomocniczej, dlatego nie można zakwalifikować tego pojazdu jako niemechanicznego.

Pytanie brzmi, czy w związku z tym oskarżony może bronić się skutecznie w ten sposób, że będzie twierdził, iż był przekonany, po lekturze Prawa o ruchu drogowym, że nie popełnia przestępstwo, a jedynie wykroczenie?

Trzeba zaznaczyć, że ustawodawca tworząc system prawa musi dbać o to, żeby był on spójny, a to samo pojęcie zawsze miało to samo znaczenie, bez różnicy czy jest ono używane w prawie karnym czy w prawie administracyjnym. W prawie obowiązuje domniemanie, że każdy obywatel, nawet jeśli nie jest prawnikiem, zna prawo i nie może tłumaczyć się jego nieznajomością w przypadku, gdy popełnia czyn zabroniony.

Jednocześnie nie można wymagać od przeciętnego obywatela aby znał orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące tak szczegółowych kwestii jak określenie jakim typu pojazdu według prawa jest skuter. Tym samym, jeśli kierowca skutera, znając przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym i wiedząc, że w jego dowodzie rejestracyjnym skuter jest wpisany jako motorower jest przekonany, że wsiadając na tego typu pojazd popełnia wykroczenie, to moim zdaniem nie można go ścigać za popełnione umyślnie przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

Przestępstwo z art.178a§1 k.k. można popełnić jedynie umyślnie. Ustalenie przez Sąd, że oskarżony kierował pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości nieumyślnie powinno skutkować jego uniewinnieniem od zarzucanego mu przestępstwa. 

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Marciniak

 

 

Opublikowano artykuły | 25 komentarzy

Brak wydruków z alkomatu w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:

Witam.
W dniu 5 stycznia 2014r., jadąc samochodem osobowym zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli trzeźwości. Policjanci badali mnie alkomatem podręcznym. Pierwszy pomiar najwyższy wyniósł 0,57 mg/l, 2 kolejne wyniki wyniosły 0,38 mg/l oraz 0,27 mg/l. Żądałem przewiezienia na krew, ale Policjanci powiedzieli, że to i tak nic nie da, bo ma pewno wyniki badania alkomatem są prawidłowe. Zostało zatrzymane mi prawo jazdy kat. B. Na przesłuchaniu na Policji zaproponowano mi dobrowolne poddanie się karze z zakazem prowadzenia samochodów na okres 2 lat. Nie zgodziłem się na 2 letni zakaz prowadzenia pojazdów, gdyż uważam, że pierwszy wynik jest nieprawidłowy. Alkohol spożywałem poprzedniego dnia i nie jest możliwe, żebym miał tyle w wydychanym powietrzu. Zapoznałem się z aktami mojej sprawy. Zauważyłem, że do protokołu badania trzeźwości nie zostały załączone wydruki z przeprowadzonych badań. W związku z tym mam pytanie czy możliwe jest ustalenie wiarygodności wyniku badania podręcznym urządzeniem bez wydruków z alkomatu i jaki to ma wpływ na wynik przeprowadzonych pomiarów?

Jak wynika z opisanego wyżej przypadku do protokołu z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym nie zostały załączone wydruki z przeprowadzonych badań. Wydruki te są natomiast jedynym potwierdzeniem, że badanie zostało w rzeczywistości przeprowadzone konkretnym urządzeniem.

Ponadto na wydruku z urządzenia elektronicznego, poza wynikiem badania, znajdują się inne informacje, bez których nie jest możliwa ocena wiarygodności pomiaru. Należy tu wskazać przede wszystkim objętość i czas wydechu osoby badanej.

Zgodnie z Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości, które zostały opracowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych, aby badanie trzeźwości miało walor wiarygodności „Objętość wydechu przy badaniu dowodowym analizatorem wydechu powinna wynosić co najmniej 1,5 l, a czas wydechu – co najmniej 3 s”. W przypadku, gdy badanie nie spełnia tych warunków ma one charakter wyłącznie jakościowy a nie ilościowy. Oznacza to, że co prawda, można stwierdzić, iż w wydychanym powietrzu badanego znajduje się alkohol, lecz badanie takie nie pozwala na określenie jaka była zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jak wynika z Zasad przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości, jeżeli badanie nie odpowiada w/w wymogom co do czasu i objętości wydechu, wynik uzyskany za pomocą dowodowego analizatora wydechu, powinien zostać bezwzględnie potwierdzony za pomocą badania próby krwi.

Dla przykładu:

W instrukcji obsługi urządzenia ALCO-SENSOR IV badanie, w którym objętość wydmuchanego powietrza i czas wydechu osoby badanej są niższe od przyjętych wartości ma charakter wyłącznie jakościowy a nie ilościowy.

W opisanym wyżej przypadku nie jest możliwe określenie jaki był czas i objętość wydechu badanego. W protokole z przebiegu badań nie umieszcza się bowiem informacji dotyczącej objętości i czasu wydechu. Równie prawdopodobne jest, że badanie kierującego spełniło wskazane wyżej normy jak i to, że odbiegały od przywołanych zasad. Wątpliwości tych nie da się wyjaśnić za pomocą innych dowodów.

Ustalenie stanu nietrzeźwości jest możliwe jedynie poprzez zbadanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi kierującego. Jak wykazano, w przedmiotowej sprawie nie ma dowodu, który by potwierdzał przeprowadzenie badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a od kierującego nie pobrano krwi do analizy.

Jeżeli zostałeś przebadany alkomatem podręcznym, a do protokołu z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym nie zostały załączone wydruki z przeprowadzonych badań, wówczas powinieneś złożyć wniosek dowodowy o zwrócenie się do Policji o nadesłanie wydruków z przeprowadzonych badań. Tylko wówczas będzie możliwe ustalenie, czy badanie zostało przeprowadzone w prawidłowy sposób.

Wyjaśnienie tych wątpliwości ma kluczowe znaczenie dla ustalenia Twojego rzeczywistego stopnia nietrzeźwości, a w konsekwencji Twojego sprawstwa i wymiaru kary.

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy