Czy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu można popełnić nieumyślnie?

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:

Panie Mecenasie, mam duży problem. W dniu 3 maja 2014 roku zbadałem się przed jazdą samochodem własnym alkomatem i uzyskałem wynik 0,00 mg/l alkoholu. Zaznaczam, że było to nowe i drogie urządzenie (kosztowało około 600 zł). Następnie, będąc spokojnym o swój stan wsiadłem do samochodu i przejechałem kawałek. Alkohol piłem wieczorem poprzedniego dnia, nie czułem w ogóle jego wpływu, byłem trzeźwy jak niemowlak. Po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymała mnie Policja i poddała badaniem alkomatem. Okazało się, że w moim organizmie znajduje się 0,12 mg/l alkoholu. Policjanci zatrzymali mi prawo jazdy i powiedzieli, że skierują sprawę do Sądu. Nie wiem co mam zrobić, prawo jazdy jest mi bardzo potrzebne do pracy. Czy popełniłem wykroczenie? Przecież nie wiedziałem, że mogę znajdować się w stanie po użyciu alkoholu?

Zagadnienia jest bardzo ciekawe z punktu widzenia prawnika. Żeby odpowiedzieć na takie pytanie należy przede wszystkim ustalić, czy wykroczenie można popełnić umyślnie czy również nieumyślnie. Przypominam, że przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. można popełnić tylko umyślnie, a zgodnie z art. 9 § 1 k.k. umyślność obejmuje dwa przypadki:

 • kierujący pojazdem wie, tzn. jest świadomy tego, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, a więc stężenie alkoholu w jego organizmie przekracza 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • kierujący pojazdem nie wie (tzn. nie ma pewności), ale podejrzewa, że znajduje się w stanie nietrzeźwości i się na to godzi.

W odróżnieniu od regulacji dotyczącej przestępstw, wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie jak i nieumyślnie. Zgodnie z art. 5 k.w. w zw. z art. 87 § 1 k.w. wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Oznacza to, że za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. odpowiada nie tylko ta osoba, która wiedziała, że prowadzi samochód znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub się na to godziła, ale także ta, która powinna zdawać sobie sprawę, że wsiadając za kierownicę samochodu popełnia wykroczenie. W teorii autor pytania może więc odpowiadać za jazdę po użyciu alkoholu nawet jeśli dopuścił się tego nieumyślnie.

W praktyce natomiast, moim zdaniem, autor zapytania nie powinien odpowiadać za zarzucane mu wykroczenie, ponieważ nie sposób mu zarzucić winę chociażby nieumyślną. Był on pewien, że jego własne urządzenie, które kupił niedawno  jest sprawne i pokazuje rzeczywiste stężenie alkoholu w organizmie, szczególnie jeśli wskazuje wynik zerowy. Przy tak minimalnych wartościach jak 0,12 mg/l zdrowy człowiek czuje się zupełnie trzeźwy, w ogóle nie odczuwając wpływu alkoholu na swój organizm. Nie można oczekiwać od osoby nie będącej ekspertem w zakresie toksykologii, że oceni, iż nieduża ilość alkoholu wypita poprzedniego dnia w dalszym ciągu nie została wyeliminowana z jego organizmu, szczególnie jeśli potwierdzi swoje przypuszczenia poprzez zbadanie się alkomatem.

Na zakończenie tematu chciałbym dodać, że moim zdaniem, każdorazowo w wypadku stwierdzenia nieumyślnego prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu w pełni uzasadnione jest odstąpienie od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów, na podstawie art. 39 § 1 k.w. Osoba, która zupełnie incydentalnie wsiadła za kierownicę samochodu w przekonaniu, że nie znajduje się w stanie po użyciu alkoholu nie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, a nałożenie na nią kary grzywny powinno uczulić ukaranego, że alkohol może znajdować się w jego organizmie jeszcze wiele godzin po jego wypiciu, nawet w przypadku gdy czuje on się zupełnie trzeźwy.

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Marciniak

 

Prowadzenie skutera w stanie nietrzeźwości – przestępstwo czy wykroczenie?

Do napisania artykułu zainspirował mnie następujący mail od czytelnika:

Jestem właścicielem skutera o pojemności silnika 0,49 dm3. Rankiem po imprezie, która odbyła się poprzedniego wieczoru wsiadłem na skuter i zacząłem podróż. Po pewnym czasie zatrzymał mnie do kontroli patrol Policji i poddał mnie badaniu alkomatem. W trakcie badania okazało się, że znajdowałem się w stanie nietrzeźwości. Wcześniej jako przezorny człowiek sprawdziłem, co mi grozi za jazdę skuterem po alkoholu. W dowodzie rejestracyjnym skutera mam wpisane, że mój pojazd jest motorowerem. W kodeksie drogowym przeczytałem natomiast, że motorower o tak małej pojemności silnika nie jest pojazdem mechanicznym, a więc jest traktowany jak rower. Policjanci natomiast nastraszyli mnie, że będę odpowiadał jak za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu. Gdybym wiedział, że mogę popełnić przestępstwo nigdy nie wsiadłbym na mój skuter. Nie wiem co mam o tym myśleć? Popełniłem przestępstwo czy wykroczenie?

Z opisanej sytuacji wynika ciekawy problem prawniczy, a mianowicie, czy można w tym wypadku mówić o umyślności po stronie kierowcy skutera? Przypominam, że przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości można popełnić tylko w sposób umyślny, a w przypadku wykazania nieumyślności sprawcę należy uniewinnić.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czy w rozumieniu polskiego prawa skuter jest pojazdem mechanicznym. Co ciekawe, w polskim ustawodawstwie w ogóle nie występuje pojęcie skutera. Wydziały Komunikacji, które dokonują rejestracji tych pojazdów kwalifikują je jako motorowery. Jak słusznie zauważył autor pytania, ustawa – Prawo o ruchu drogowym stanowi, że motorower wyposażony w pomocniczy silnik spalinowy bądź elektryczny o pojemności nie przekraczającej 50 cm3 nie jest pojazdem mechanicznym.

Od 9 listopada 2013 roku prowadzenie pojazdu niemechanicznego (np. motoroweru) nie jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem. Nie ma tutaj znaczenia stężenie alkoholu zmierzone u kierowcy. Tak więc za jazdę w stanie nietrzeźwości klasycznym motorowerem, którego silnik ma charakter pomocniczy nie można skazać kierowcy motoroweru za przestępstwo i orzec wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów.

Problem polega na tym, że w rozumieniu prawa karnego skuter jest pojazdem mechanicznym i prowadzenie go w stanie nietrzeźwości traktowane jest tak samo jak jazda w tym stanie samochodem, a więc osoba prowadząca w stanie nietrzeźwości skuter popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Sąd Najwyższy stoi bowiem na stanowisku, że w przypadku skutera jego silnik nie pełni funkcji pomocniczej, dlatego nie można zakwalifikować tego pojazdu jako niemechanicznego.

Pytanie brzmi, czy w związku z tym oskarżony może bronić się skutecznie w ten sposób, że będzie twierdził, iż był przekonany, po lekturze Prawa o ruchu drogowym, że nie popełnia przestępstwo, a jedynie wykroczenie?

Trzeba zaznaczyć, że ustawodawca tworząc system prawa musi dbać o to, żeby był on spójny, a to samo pojęcie zawsze miało to samo znaczenie, bez różnicy czy jest ono używane w prawie karnym czy w prawie administracyjnym. W prawie obowiązuje domniemanie, że każdy obywatel, nawet jeśli nie jest prawnikiem, zna prawo i nie może tłumaczyć się jego nieznajomością w przypadku, gdy popełnia czyn zabroniony.

Jednocześnie nie można wymagać od przeciętnego obywatela aby znał orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące tak szczegółowych kwestii jak określenie jakim typu pojazdu według prawa jest skuter. Tym samym, jeśli kierowca skutera, znając przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym i wiedząc, że w jego dowodzie rejestracyjnym skuter jest wpisany jako motorower jest przekonany, że wsiadając na tego typu pojazd popełnia wykroczenie, to moim zdaniem nie można go ścigać za popełnione umyślnie przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

Przestępstwo z art.178a§1 k.k. można popełnić jedynie umyślnie. Ustalenie przez Sąd, że oskarżony kierował pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości nieumyślnie powinno skutkować jego uniewinnieniem od zarzucanego mu przestępstwa. 

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Marciniak

 

 

Brak wydruków z alkomatu w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:

Witam.
W dniu 5 stycznia 2014r., jadąc samochodem osobowym zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli trzeźwości. Policjanci badali mnie alkomatem podręcznym. Pierwszy pomiar najwyższy wyniósł 0,57 mg/l, 2 kolejne wyniki wyniosły 0,38 mg/l oraz 0,27 mg/l. Żądałem przewiezienia na krew, ale Policjanci powiedzieli, że to i tak nic nie da, bo ma pewno wyniki badania alkomatem są prawidłowe. Zostało zatrzymane mi prawo jazdy kat. B. Na przesłuchaniu na Policji zaproponowano mi dobrowolne poddanie się karze z zakazem prowadzenia samochodów na okres 2 lat. Nie zgodziłem się na 2 letni zakaz prowadzenia pojazdów, gdyż uważam, że pierwszy wynik jest nieprawidłowy. Alkohol spożywałem poprzedniego dnia i nie jest możliwe, żebym miał tyle w wydychanym powietrzu. Zapoznałem się z aktami mojej sprawy. Zauważyłem, że do protokołu badania trzeźwości nie zostały załączone wydruki z przeprowadzonych badań. W związku z tym mam pytanie czy możliwe jest ustalenie wiarygodności wyniku badania podręcznym urządzeniem bez wydruków z alkomatu i jaki to ma wpływ na wynik przeprowadzonych pomiarów?

Jak wynika z opisanego wyżej przypadku do protokołu z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym nie zostały załączone wydruki z przeprowadzonych badań. Wydruki te są natomiast jedynym potwierdzeniem, że badanie zostało w rzeczywistości przeprowadzone konkretnym urządzeniem.

Ponadto na wydruku z urządzenia elektronicznego, poza wynikiem badania, znajdują się inne informacje, bez których nie jest możliwa ocena wiarygodności pomiaru. Należy tu wskazać przede wszystkim objętość i czas wydechu osoby badanej.

Zgodnie z Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości, które zostały opracowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych, aby badanie trzeźwości miało walor wiarygodności „Objętość wydechu przy badaniu dowodowym analizatorem wydechu powinna wynosić co najmniej 1,5 l, a czas wydechu – co najmniej 3 s”. W przypadku, gdy badanie nie spełnia tych warunków ma one charakter wyłącznie jakościowy a nie ilościowy. Oznacza to, że co prawda, można stwierdzić, iż w wydychanym powietrzu badanego znajduje się alkohol, lecz badanie takie nie pozwala na określenie jaka była zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jak wynika z Zasad przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości, jeżeli badanie nie odpowiada w/w wymogom co do czasu i objętości wydechu, wynik uzyskany za pomocą dowodowego analizatora wydechu, powinien zostać bezwzględnie potwierdzony za pomocą badania próby krwi.

Dla przykładu:

W instrukcji obsługi urządzenia ALCO-SENSOR IV badanie, w którym objętość wydmuchanego powietrza i czas wydechu osoby badanej są niższe od przyjętych wartości ma charakter wyłącznie jakościowy a nie ilościowy.

W opisanym wyżej przypadku nie jest możliwe określenie jaki był czas i objętość wydechu badanego. W protokole z przebiegu badań nie umieszcza się bowiem informacji dotyczącej objętości i czasu wydechu. Równie prawdopodobne jest, że badanie kierującego spełniło wskazane wyżej normy jak i to, że odbiegały od przywołanych zasad. Wątpliwości tych nie da się wyjaśnić za pomocą innych dowodów.

Ustalenie stanu nietrzeźwości jest możliwe jedynie poprzez zbadanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi kierującego. Jak wykazano, w przedmiotowej sprawie nie ma dowodu, który by potwierdzał przeprowadzenie badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a od kierującego nie pobrano krwi do analizy.

Jeżeli zostałeś przebadany alkomatem podręcznym, a do protokołu z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym nie zostały załączone wydruki z przeprowadzonych badań, wówczas powinieneś złożyć wniosek dowodowy o zwrócenie się do Policji o nadesłanie wydruków z przeprowadzonych badań. Tylko wówczas będzie możliwe ustalenie, czy badanie zostało przeprowadzone w prawidłowy sposób.

Wyjaśnienie tych wątpliwości ma kluczowe znaczenie dla ustalenia Twojego rzeczywistego stopnia nietrzeźwości, a w konsekwencji Twojego sprawstwa i wymiaru kary.

Zhemolizowane próbki krwi w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:

Witam. W dniu 14.05.2012 r zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli trzeźwości, jechałem samochodem osobowym. Nie zgodziłem się na badanie alkomatem. Policja zawiozła mnie na badanie krwi. Stwierdzono u mnie 0,8 promila alkoholu etylowego. Zostało zatrzymane mi prawo jazdy kat. B,C,C+E. W trakcie przesłuchania nie wyraziłem zgody na samoukaranie i wyraziłem chęć uczestniczenia w sprawie sadowej. Termin rozprawy mam wyznaczony za 2 miesiące. W dniu dzisiejszym zapoznałem się z aktami mojej sprawy. Zauważyłem, że w sprawozdaniu z przeprowadzonych badań zawartości alkoholu jest informacja, że próbki do badań zostały dostarczone w stanie zhemolizowanym. Stąd moje pytanie co to oznacza, że próbki były w stanie zhemolizowanym? Jaki to ma wpływ na wynik mojego badania?

Z opisanego wyżej przykładu wynika, iż jedynym dowodem obciążającym podejrzanego w sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest sprawozdanie z przeprowadzonych badań zawartości alkoholu etylowego w płynach ustrojowych. W w/w sprawozdaniu wskazano, iż krew dostarczona do badań znajdowała się w stanie zhemolizowanym.

W związku z powyższym powstaje konieczność ustalenia w jakich warunkach temperaturowych była przechowywana pobrana do badań próbka krwi. Okoliczność, iż próbka była w stanie zhemolizownym oznacza, iż mogła być albo zamrożona, albo podgrzana. Wobec czego powstaje wątpliwość, czy wynik badania stwierdzony u kierującego jest prawidłowy, gdyż przechowywanie próbki w nieodpowiednich warunkach temperaturowych może spowodować nieprawidłowy wynik badania na zawartość alkoholu we krwi badanego.

W analogicznej sprawie w jakiej reprezentowałem oskarżonego został powołany biegły z zakresu toksykologii, który zaopiniował, iż okoliczność dostarczenia próbki do badań w stanie zhemolizowanym, oznacza, że próbka była przechowywana w nieodpowiednich warunkach temperaturowych. Biegły zaopiniował, iż mogła być albo zamrożona, albo podgrzana. W związku z czym może nastąpić rozkład alkoholu w takiej próbce przed badaniem i badanie może wówczas dać nieprawidłowy wynik.

Jeżeli w Twojej sprawie jedynym dowodem obciążającym Cię jest sprawozdanie z przeprowadzonych badań zawartości alkoholu etylowego w płynach ustrojowych, a próbki zostały przekazane do badań w stanie zhemolizowanym, powinieneś złożyć wniosek dowodowy o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa. Biegły powinien wyjaśnić jaki wpływ miało niewłaściwe przechowywanie próbek krwi pobranych od Ciebie na wynik badania trzeźwości.

Wyjaśnienie tych wątpliwości ma kluczowe znaczenie dla ustalenia Twojego rzeczywistego stopnia nietrzeźwości, a w konsekwencji Twojego sprawstwa i wymiaru kary.

Czy można zachować prawo jazdy kategorii C, D i E pomimo prowadzenia samochodu osobowego pod wpływem alkoholu?

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujący komentarz czytelnika:

Witam serdecznie bardzo proszę o poradę. Dzisiaj rano zatrzymała mnie policja, po kontroli wykazano 0,5 promila zostało mi zabrane prawo jazdy i zostałem wezwany na komisariat. Jest to moja wina i nie podlega to dyskusji, ale problem polega na tym, że wykonuję zawód kierowcy samochodów ciężarowych, do pracy jest mi potrzebna kategoria C+E, a zostałem zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu samochodem osobowym, nigdy nie byłem karany, nie posiadam żadnych punktów karnych za wykroczenia drogowe. Zabranie uprawnień do kierowania pojazdami nie pozwoli mi na wykonywanie zawodu kierowcy, co jest równoznaczne z utratą zatrudnienia. Jest to dla mnie ogromna tragedia, gdyż jestem jedynym żywicielem rodziny, moja żona nie pracuje. Utrata pracy spowoduje, że nie będę w stanie spłacać zaciągniętego kredytu hipotecznego. Moje pytanie brzmi czy mogę starać się o wyodrębnienie kategorii i utracić tylko B z zachowaniem kategorii C+E?

Jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii A,B,C,D i E i zostaniesz skazany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, wówczas grozi Ci utrata wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy.

Należy podkreślić, iż nie masz szansy na zachowanie prawa jazdy tej kategorii pojazdów, do której należał pojazd, jaki prowadziłeś po wpływem alkoholu.

Dla przykładu:

Jeżeli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu jadąc samochodem ciężarowym, to nie masz szans na zachowanie prawa jazdy kategorii C+E, a orzeczenie zakazu prowadzenia samochodów osobowych.

W razie skazania za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest natomiast możliwe zachowanie prawa jazdy samochodów spoza kategorii prowadzonego przez Ciebie pojazdu.

Dla przykładu:

Jeżeli pod wpływem alkoholu prowadziłeś samochód osobowy, to w razie skazania za to przestępstwo zostanie orzeczony wobec Ciebie zakaz prowadzenia samochodów osobowych, natomiast masz szansę na zachowanie prawa jazdy wyższych kategorii, tj. C,D i E.

Sąd w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu bierze pod uwagę następujące okoliczności:

 • stężenie alkoholu w Twoim organizmie: czy było zbliżone do dolnej granicy stanu nietrzeźwości, a więc 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, bądź dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu, a więc 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 • na jakiej drodze prowadziłeś samochód: autostradzie, drodze ekspresowej o dużym natężeniu ruchu, czy też na podrzędnej drodze lokalnej o znikomym natężeniu ruchu
 • miejsce prowadzenia samochodu: czy prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu w centrum dużego miasta czy też poza obszarem zabudowanym
 • pora prowadzenia samochodu: czy prowadziłeś samochód w godzinach szczytu, czy też o godz. 3.00 w nocy, gdy na ulicach jest znikome natężenie ruchu
 • w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania Cię przez Policję: w trakcie rutynowej kontroli drogowej, czy w wyniku popełnienia wykroczenia drogowego, np. przekroczenia dozwolonej prędkości
 • jak ważne jest dla Ciebie prawa jazdy kat. C, D i E, czy jest Ci ono niezbędne do wykonywania pracy i utrzymania rodziny, której jesteś jedynym żywicielem

Jeżeli Sąd oceni, że zagrożenie, jakie stworzyłeś prowadząc samochód pod wpływem alkoholu nie było duże, a utrata prawa jazdy na samochody ciężarowe będzie zbyt dotkliwą sankcją w stosunku do wagi popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia, wówczas może orzec wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów ograniczony do samochodów osobowych. Stracisz wówczas prawo jazdy kat. B, ale zachowasz prawo do prowadzenia samochodów wyższych kategorii, tj. C,D i E.

Możliwość zachowania prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:

Witam,

W dniu dzisiejszym w drodze do pracy zostałem poddany rutynowej kontroli drogowej z kontrolą trzeźwości. Wczoraj wypiłem 3 piwa około godziny 22iej, nie sądziłem, że cokolwiek „wydmucham” a jednak.. Pierwszy pomiar przeprowadzony o godzinie 07:00 wykazał dokładnie 0,10 mg/l – zostałem przewieziony wraz z samochodem na komisariat i tam o godzinie 07:14 przeprowadzono drugi pomiar, który wskazał 0,09 mg/l. Kolejny pomiar przeprowadzony o 07:29 wykazał 0,07 mg/l. Zamierzałem zażądać badania krwi, ale zostałem uprzejmie poinformowany że sprawa potrwa około 4-5h, na co ze względu na dyżurowy charakter pracy niestety nie mogłem sobie pozwolić. W związku z tym, w trakcie czynności, pisania protokołu etc. policjant zapytał, czy żądam 4go pomiaru, który został przeprowadzony o 7:55 i wykazał 0,00 mg/l. W dniu jutrzejszym mam ponownie stawić się w komisariacie celem przesłuchania w charakterze podejrzanego o popełnienie wykroczenia. Zapoznałem się z materiałami na Pańskiej stronie – są bardzo pomocne, więc po pierwsze serdecznie dziękuję, a po drugie chciałbym zapytać jaką drogę postępowania doradziłby mi Pan. Dodam, że utrata prawa do kierowania pojazdami mechanicznymi byłaby dla mnie bardzo bolesna, jako, że jestem w trakcie szkolenia do zawodowej licencji pilota samolotowego (jak rozumiem samolot z silnikiem również wpada pod pojazd mechaniczny), zakaz na 6 miesięcy mocno pokrzyżowałby mi plany. Spodziewam się, że Policja jutro zaproponuje mi standardowe 6 miesięcy zakazu plus grzywnę, zamierzam odmówic i powołac się na błąd pomiaru.

Zgodnie z art. 87§1 k.w. kierowanie samochodem przy stężeniu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi wykroczenie, za które Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 6 miesięcy.

 
Jeżeli zostaniesz zatrzymany przez Policję do kontroli trzeźwości, a alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi, wówczas Policjant zatrzyma Twoje prawo jazdy, przedstawi Ci zarzut prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87§1k.w. oraz skieruje do Sądu wniosek o ukaranie Cię za popełnione wykroczenie.

 
Jednakże wynik alkomatu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu nie oznacza, że na pewno popełniłeś wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

 
Aby uzasadnić dlaczego przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu nie popełniłeś zarzucanego Ci wykroczenia powinieneś powołać się na niepewność pomiarową alkomatu, którym zostałeś przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zazwyczaj wynosi on 0,01 lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

 
Niepewność pomiaru alkomatu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja do mierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu używa dwóch rodzajów alkomatów:

 • alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0
 • alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV

Każdy z tych alkomatów mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu. Dla przykładu:

 • Avat sp. z o.o. – producent alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0 podaje w opisie technicznym tego urządzenia, że w zakresie wyników 0,05 – 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu alkomat mierzy stężenie alkoholu z dokładnością plus/minus 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Intoximeters USA – producent alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV podaje w opisie technicznym tego urządzenia oraz w świadectwie wzorcowania, że w zakresie wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu alkomat mierzy stężenie alkoholu z dokładnością plus/minus 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Niepewność pomiarowa jest również badana przy każdym kolejnym wzorcowaniu alkomatu i widnieje na odwrocie świadectwa jego wzorcowania, które znajduje się w aktach sprawy.
Uwzględnienie niepewności pomiarowej alkomatu przez Sąd, przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, powinno doprowadzić do umorzenia prowadzonego przeciwko Tobie postępowania lub uniewinnienia Cię od zarzutu popełnienia wykroczenia przez Sąd. W konsekwencji odzyskasz zatrzymane prawo jazdy.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości

Do napisania niniejszego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:
Witam,
Zostałem zatrzymany motocyklem o pojemności 150cm3 o 19;00 wieczorem w bardzo małej miejscowości praktycznie zerowym natężeniu ruchu, pomiar alkomatem wykazał 1.01 promila. Sytuacja wyglądała tak iż od 12 w nocy pracowałem na piekarni rozwożąc towar po sklepach, miałem 0.5 godz przerwy na krótką drzemkę następnie od godziny 4 rano do 11 miałem jeszcze tzw. swoja trasę. Jestem obwoźnym i sprzedaję chleb w małych miejscowościach. następnie po powrocie do domu spożyłem ok 5 piw i poszedłem spać. Dodam że przez cały dzień praktycznie nic nie jadłem. wstając ok 18:30 do głowy mi nie przyszło że to jeszcze ten sam dzień i odruchowo pojechałem do sklepu gdzie mnie automatycznie zatrzymano. Mam 22 lata i PJ kat A i B dodam że nigdy nie byłem karany i miałem dwa mandaty za usterki tech pojazdu i za pasy pasażera. Zatrzymano mi prawo jazdy i czekam na wezwanie na komisariat na przesłuchanie. Jak mogę się ratować żeby nie stracić PJ na kat B?? bo jest mi nie zbędne do pracy (teraz dostałem urlop do wyjaśnienia sprawy). Z utratą PJ obligatoryjnie zwolnią mnie z pracy, a tylko ta praca mnie utrzymuje przy życiu.. Mam jakieś szanse na wyłączenie spod zakazu kategorii B? Czy jest to w ogóle możliwe?? w najgorszym wypadku mogę się starać jakoś żeby zabrali chociaż na rok bez ponownego egzaminu??
Zgodnie z art. 178a §1 k.k. kierowanie motocyklem w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, za które Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 10 lat.
Jeżeli popełniłeś przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1 k.k. wówczas:

 • Policjant zatrzyma Ci prawo jazdy wszystkich posiadanych kategorii
 • zostanie Ci przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art.178a §1 k.k.
 • Sąd, w przypadku uznania Cię za winnego popełnienia zarzucanego Ci przestępstwa, orzeknie wobec Ciebie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 10 lat. W konsekwencji utracisz prawo prowadzenia również samochodów osobowych.

Jednakże na podstawie art.42§2 k.k. Sąd w wyroku skazującym za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości może ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów do określonej kategorii pojazdów, np. do motocykli. Innymi słowy, Sąd może sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego może pozostawić uprawnienia do prowadzenia innych niż motocykl pojazdów mechanicznych, w szczególności samochodów osobowych (kat B prawa jazdy) lub samochodów ciężarowych (kat C lub C+E prawa jazdy). Oznacza to, że sprawca przestępstwa prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości traci uprawnienia do prowadzenia motocykli, ale zachowuje prawo do prowadzenia pozostałych pojazdów mechanicznych.

W sprawie o wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art.87§1 k.w. Sąd na podstawie art. 29§2 k.w., orzekając zakaz prowadzenia pojazdów, określa rodzaj pojazdu, którego dotyczy zakaz. Oznacza to, że Sąd może ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów do określonego rodzaju, np. do motocykli.
Sąd w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu bierze pod uwagę następujące okoliczności:

 • stężenie alkoholu w Twoim organizmie: czy było zbliżone do dolnej granicy stanu nietrzeźwości, a więc 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, bądź dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu, a więc 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu
 • na jakiej drodze prowadziłeś motocykl: na autostradzie, drodze ekspresowej o dużym natężeniu ruchu czy na podrzędnej drodze lokalnej
 • miejsce prowadzenia motocykla: czy było to w centrum dużego miasta, gdzie oprócz dużego natężenia ruchu pojazdów zagrażałeś bezpieczeństwu pieszych czy też poza obszarem zabudowanym
 • pora prowadzenia motocykla: czy było to w godzinach szczytu czy o godzinie 3.00 w nocy, gdy na ulicach jest znikome natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych
 • w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania Cię przez Policję: czy w trakcie rutynowej kontroli drogowej, czy w wyniku popełnionego wykroczenia, np. przekroczenia prędkości o ponad 40 km/ha
 • Twojej karalności za przestępstwa i wykroczenia drogowe, a w szczególności ile posiadasz mandatów za wykroczenia drogowe
 • jak ważne jest dla Ciebie zachowanie prawa jazdy kat. B i wyższych, czy prawo jazdy jest Ci niezbędne do wykonywania pracy i utrzymania rodziny, gdyż jesteś jedynym żywicielem rodziny

To tylko niektóre z okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji czy wyłączyć spod zakazu prawo jazdy kat. B lub C za prowadzenie motocykla pod wpływem alkoholu.
Jeżeli Sąd oceni, że zagrożenie, jakie stworzyłeś prowadząc motocykl pod wpływem alkoholu nie było duże, a utrata prawa jazdy na samochody osobowe lub ciężarowe będzie zbyt dotkliwą sankcją w stosunku do wagi popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia, wówczas może orzec wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów ograniczony do motocykli. Stracisz wówczas prawo jazdy kat. A, ale zachowasz prawo do prowadzenia samochodów osobowych oraz ciężarowych.

UWAGA!

W dniu 18 maja 2015r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która zaostrzyła m.in. przepisy dotyczące zwiększenia z 1 roku do 3 lat minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego. Więcej na temat najnowszej nowelizacji znajdziesz w artykule: Zmiany w Kodeksie karnym w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. dotyczące przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujący komentarz znaleziony na jednym z forum prawniczych:
Zostałem skazany za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1 k.k. Niestety jeszcze w okresie próby popełniłem kolejne przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. W akcie oskarżenia Prokurator zarzucił mi więc popełnienie ponownie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości z art.178a§4 k.k. W mojej sprawie było kilka wątpliwości m.in. w aktach sprawy nie było świadectwa wzorcowania alkomatu, którym zostałem przebadany. Złożyłem wniosek o dołączenie do akt świadectwa wzorcowania. Sędzia odroczył rozprawę celem zwrócenia się do Policji o nadesłanie świadectwa wzorcowania. Kolejny termin rozprawy mam wyznaczony za 2 miesiące. Z moich wyliczeń wynika, iż skazanie za poprzednią sprawę ulegnie zatarciu jeszcze przed kolejnym terminem. Stąd moje pytanie skoro w dacie kolejnej rozprawy będę osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie, to Sąd powinien mnie skazać za nowe przestępstwo z art. 178a§1 czy z art. 178a§4 k.k.?
Zgodnie z art.178a§4 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, który był uprzednio karany za to przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przepis ten zaostrza odpowiedzialność karną osób, które ponownie wsiadły za kierownicę samochodu w stanie nietrzeźwości.
Zgodnie z art.178a§1 k.k., popełnienie przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości przez osobę niekaraną dotąd za to przestępstwo jest zagrożone, karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.
Natomiast w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, sprawca tego przestępstwa ponosi surowszą odpowiedzialność karą na podstawie art.178a§4 k.k., która wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że w takich przypadkach Prokuratorzy żądają wymierzenia oskarżonemu kary od 6 miesięcy do 1 roku bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz długiego zakazu prowadzenia samochodów rzędu 3-10 lat.
W związku z powyższym jeżeli zostałeś oskarżony o ponowne popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a§4 k.k., wówczas grozi Ci skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Jednakże warunkiem poniesienia surowszej odpowiedzialności karnej z art.178a§4 k.k. jest uprzednia karalność za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, która musi być aktualna w dacie wydania przez Sąd wyroku skazującego. Zatem nie ponosi odpowiedzialności karnej z art.178a§4 k.k. nietrzeźwy kierowca, skazany uprzednio za to przestępstwo, jeżeli nastąpiło jego zatarcie przed datą wydania przez Sąd wyroku. Innymi słowy uprzednia karalność sprawcy za wcześniejsze przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości musi zatem zachodzić nie tylko w momencie popełnienia czynu, ale również w dacie wydania wyroku skazującego.
W związku z powyższym w toku toczącego się postępowania karnego powinieneś sprawdzić, czy jesteś jeszcze osobą karaną za przestępstwo z art. 178 § 1 k.k.
Dla przykładu:

Jeżeli w 2008r. zostałeś skazany za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178 § 1 k.k. na karę grzywny i od razu po uprawomocnieniu się wyroku uiściłeś grzywnę, a sprawa o nowe przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości toczy się w 2014r., to w świetle prawa jesteś już osobą niekaraną za przestępstwo. Jeżeli jednak w Twojej karcie karnej nadal widnieje zapis o skazaniu za poprzednie przestępstwo, to wówczas powinieneś ustalić w Sądzie, czy została wysłana do Krajowego Rejestru Karnego informacja o zapłaceniu przez Ciebie grzywna, gdyż może zdarzyć się sytuacja, że Sąd nie wyśle tej informacji do KRK i nadal widniejesz jako osoba karana.

UWAGA!

W dniu 18 maja 2015r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która zaostrzyła m.in. przepisy dotyczące zwiększenia z 1 roku do 3 lat minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego. Więcej na temat najnowszej nowelizacji znajdziesz w artykule: Zmiany w Kodeksie karnym w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. dotyczące przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Do kiedy możesz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Do napisania tego artykułu skłonił mnie następujący komentarz:

Witam,
jechałem samochodem pod wpływem alkoholu (badanie wykazało mu 0,55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Zostałem zatrzymany przez policję na drodze lokalnej ok. godziny 21, przy bardzo małym, a nawet znikomym natężeniu ruchu. Następnego dnia stawiłem się na komisariat. Policjant zadzwonił do prokuratora, który zaproponował mu dobrowolne poddanie się każe w wymiarze 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Nie zgodziłem się jednak na zaproponowany wymiar kary (chciałbym wnioskować o 1 rok zakazu, gdyż prawo jazdy jest mi niezbędne, a 2 letni zakaz prowadzenia samochodów spowoduje, że będę zmuszony do zamknięcia prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Za miesiąc mam wyznaczony termin rozprawy. Stąd moje pytanie czy mogę już teraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze czy mam czekać na rozprawę i wtedy złożyć taki wniosek? Na jakie argumenty powinienem się powołać, aby przekonać Sąd do 1 roku zakazu?

Jeżeli podczas przesłuchania na Policji w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a§1k.k. nie przyjąłeś kary zaproponowanej przez Prokuratora, gdyż uważałeś, że jest zbyt surowa, wówczas Prokurator wyśle do Sądu zwykły akt oskarżenia. Takie same zasady występują w przypadku wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87§1k.w. z tym wyjątkiem, że oskarżycielem publicznym jest Policja.

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze powinieneś złożyć do Sądu. Wniosek możesz złożyć najpóźniej do chwili zakończenia Twojego przesłuchania na rozprawie głównej.

Jednakże wniosek o dobrowolne poddanie się karze najlepiej jest złożyć wcześniej, co najmniej tydzień przed terminem rozprawy, aby Sędzia mógł zapoznać się z argumentacją przedstawioną we wniosku.
Jeżeli jednak nie złożyłeś w tym terminie wniosku, możesz go również złożyć później, wówczas Sędzia potraktuje go jako Twoją propozycję wymierzenia Ci kary.
Aby ustalić sygnaturę pod jaką jest prowadzona Twoja sprawa powinieneś zadzwonić do Sądu Rejonowego według miejsca popełnienia wykroczenia i zapytać się pod jaką sygnaturą prowadzona jest Twoja sprawa, podając swoje imię i nazwisko. Jak tylko ustalisz sygnaturę akt sprawy, to powinieneś złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Możesz to uczynić na dwa sposoby:

 • złożyć osobiście na biurze podawczym w Sądzie. Powinieneś przygotować dwa egzemplarze pisma. Jeden egzemplarz należy złożyć na biurze podawczym, a na drugim poprosić o pieczątkę i podpis osoby przyjmującej pismo na potwierdzenie, że je złożyłeś,

 • wysłać wniosek pocztą listem poleconym z potwierdzeniem nadania.

Lepszym rozwiązaniem jest złożenie pisma na biurze podawczym w Sądzie, gdyż szybciej zostanie przekazane do akt Sędziemu, który ma w referacie Twoją sprawę.
Sąd w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu bierze pod uwagę następujące okoliczności:

 • stężenie alkoholu w Twoim organizmie: czy było zbliżone do dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu, a więc 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub w stanie nietrzeźwości, a więc 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

 • na jakiej drodze prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu: czy była to droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu czy podrzędna droga lokalna o znikomym natężeniu ruchu

 • miejsce prowadzenia samochodu: czy było to centrum miasta czy też poza obszarem zabudowanym

 • pora prowadzenia samochodu: czy prowadziłeś samochód w godzinach szczytu czy w nocy, gdzie natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych jest znikome

 • powód zatrzymania przez Policję: czy była to rutynowa kontrola trzeźwości czy przed zatrzymaniem popełniłeś wykroczenie

 • jak ważne jest dla Ciebie zachowanie prawa jazdy: czy prawo jazdy jest Ci niezbędne do wykonywania pracy i utrzymania rodziny, gdyż jesteś jedynym żywicielem rodziny

UWAGA!

W dniu 18 maja 2015r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która zaostrzyła m.in. przepisy dotyczące zwiększenia z 1 roku do 3 lat minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego. Więcej na temat najnowszej nowelizacji znajdziesz w artykule: Zmiany w Kodeksie karnym w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. dotyczące przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Na czym polega błąd pomiaru alkomatu w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu?

Do napisania tego tego artykułu skłonił mnie następujący komentarz znaleziony na jednym z forum prawniczych:

Witam,
Zatrzymano moje prawo jazdy, kiedy alkomat pokazał wynik 0,10mg/l. Dzisiaj, w tej sprawie, odwiedziłem komendę policji, potwierdziłem, ze dana sytuacja miała miejsce i usłyszałem, że mogę zakwestionować pomiar alkomatem, powołując się na błąd pomiaru alkomatu. Proszę o wyjaśnienie na czym polega błąd pomiaru alkomatu, gdyż chciałbym się na niego powołać, a do końca nie wiem jakie argumenty powinienem przywołać i jak wytłumaczyć Sądowi, aby Sąd zwrócił mi prawo jazdy.

Błąd pomiaru alkomatu oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar błąd, jaki alkomat może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Inaczej mówiąc to przewidziana przez producenta i dopuszczona przez Główny Urząd Miar niedokładność pomiarowa występująca w sprawnym technicznie alkomacie.

Wielkość dopuszczalnego błędu pomiarowego  jest podawana przez producenta w opisie technicznym alkomatu. Ponadto każdy używany przez Policję model alkomatu jest badany pod kątem dokładności pomiarowej – błędu pomiaru przed jego zatwierdzaniem przez Główny Urząd Miar, a następnie co 6 miesięcy podczas jego wzorcowania.
Niepewność pomiaru alkomatu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja do mierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu używa dwóch rodzajów alkomatów:

 • alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0

 • alkomaut podręcznego Alco-Sensor IV

Każdy z tych alkomatów mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu. Wynosi on najczęściej od 0,01 do 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dla przykładu:

 • Avat sp. z o.o. – producent alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0 podaje w opisie technicznym tego urządzenia, że w zakresie wyników 0,05 – 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu alkomat mierzy stężenie alkoholu z dokładnością plus/minus 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

 • Intoximeters USA – producent alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV podaje w opisie technicznym tego urządzenia oraz w świadectwie wzorcowania, że w zakresie wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu alkomat mierzy stężenie alkoholu z dokładnością plus/minus 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Podany przez producenta opis techniczny alkomatu Alco-Sensor IV wskazuje na to, że wynik badania trzeźwości wskazywany przez to urządzenie może być niższy lub wyższy o 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu od rzeczywistego stanu trzeźwości badanego. Jeżeli zatem alkomatu Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik badania trzeźwości 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wynosiło nie mniej niż 0,09 i nie więcej niż 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.